ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ -ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της 506/03-03-2020 με ΑΔΑ ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφαση Διοικητή , προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr προς  Α΄διαβούλευση των  υπ αριθμό. 2066/20-01-2023 τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την ανάθεση :«της Ετήσιας  Συντήρησης –Τεχνική Υποστήριξη Δικτυακού Εξοπλισμού με Ανταλλακτικά Νοσοκομείου μας »Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 01-02-2023 την ημέρα Τετάρτη diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 7:30 π.μ έως 15:00 μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ. 2613-601952 : 2066_20-01-2023