ΕΣΠΑ 2014-2020

COOperation For HEAlth (COOFHEA) – Συνεργασία για την Υγεία‐ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»

Το έργο αφορά στην ενίσχυση με σύγχρονο εξοπλισμό των δημόσιων νοσοκομείων στην επιλέξιμη ελληνική και ιταλική περιοχή (Ήπειρος, Ιόνια νησιά, Δυτική Ελλάδα και Περιφέρεια Απουλίας, αντίστοιχα) με σκοπό να αντιμετωπίσουν τις αυξημένες ανάγκες που δημιουργεί η πανδημία COVID‐19. Η πανδημία COVID‐19 είναι αναμφίβολα μια παγκόσμια και πρωτοφανής απειλή για τη δημόσια υγεία, η ανάσχεση της οποίας αποτελεί απαρέγκλιτη προτεραιότητα και δέσμευση της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας και όλων των χωρών, και σαφώς της Ελλάδας και της Ιταλίας που συμμετέχουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Μέχρι στιγμής έχει υλοποιηθεί η προμήθεια εξοπλισμού ΜΕΘ για τις ανάγκες του Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ», ο οποίος αποτελείται από:

 • Τρία (3) κρεβάτια νοσηλείας ΜΕΘ
 • Έναν (1) αναπνευστήρα με εξωτερικές παροχές Ο2 και Αέρα και
 • Έναν (1) αναπνευστήρα με ενσωματωμένη τουρμπίνα
 • Ένα (1) αναισθησιολογικό μηχάνημα πλήρες

Η αύξηση του προϋπολογισμού κατά 6 εκατ. ευρώ, για την ελληνική πλευρά θα επιτρέψει στο νοσοκομείο να προχωρήσει στον επιπλέον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού του.

Η πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του “Ε.Π. ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2014‐ 2020#ΕΛΛΑΔΑ – ΙΤΑΛΙΑ» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ “Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ” ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

Το Κέντρο Ψυχικής Υγείας του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας», κατόπιν της έγκριση του έργου με τίτλο «Ενίσχυση του Κέντρου Ψυχικής Υγείας του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών “Ο Άγιος Ανδρέας” για την παροχή υπηρεσιών κατ’ οίκου νοσηλείας», έθεσε σε λειτουργία Κινητή Μονάδα κατ’ οίκου νοσηλείας σε ολόκληρο το Νομό Αχαΐας.

Με το Έργο αυτό ενισχύονται υφιστάμενες τομεοποιημένες μονάδες ψυχικής υγείας για να παρέχουν υπηρεσίες κατ’ οίκου νοσηλείας και ειδικής φροντίδας υγείας. Οι υπηρεσίες παρέχονται σε άτομα με ψυχικές διαταραχές ή διαταραχές συμπεριφοράς κ.λπ., με στόχο την πρόληψη, την έγκαιρη παρέμβαση, την αποφυγή της κρίσης ή της υποτροπής της νόσου, αλλά και τη διασφάλιση της συνέχειας της ψυχιατρικής φροντίδας.

Η πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Το έργο, διάρκειας 18 μηνών, έχει ξεκινήσει στις 28‐11‐2019 και εξετάζεται η δυνατότητα επιπλέον διετούς παράτασης.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΕ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»

Το έργο αφορά στην υλοποίηση στοχευμένων παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς και αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας». Οι παρεμβάσεις αυτές θα συμβάλουν καθοριστικά:

 • Στη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας του Νοσοκομείου.
 • Στον περιορισμό του ενεργειακού αποτυπώματος του Νοσοκομείου.
 • Στη σημαντική εξοικονόμηση πόρων σε ετήσια βάση, μέσω της μείωσης του ενεργειακού κόστους.
 • Στην προστασία του περιβάλλοντος.
 • Στην ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης.
 • Στη δημιουργία καταλλήλων συνθηκών άνεσης και στην αναβάθμιση του παρεχόμενου νοσηλευτικού έργου.
 • Στη μείωση βλαβών και στην αυξημένη αξιοπιστία βασικών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.
 • Στην παρότρυνση και άλλων φορέων της Δημόσιας Διοίκησης να προβούν σε ανάλογα έργα.

Οι παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας αφορούν στο κτίριο «Γ. Γεννηματάς» του Νοσοκομείου, το οποίο μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων θα αναβαθμιστεί από την κατηγορία Δ στην κατηγορία Β του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ). Παράλληλα, η εφαρμογή δράσεων ΑΠΕ (εγκατάσταση Φ/Β συστήματος 19,8 kW) θα συμβάλλει στην εξοικονόμηση περί των 32.372 kWh/έτος (net metering) και θα ενισχύσει το επίπεδο αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας από το Νοσοκομείο.

Στο πλαίσιο αυτό, η ενεργειακή αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων του κτιρίου «Γ. Γεννηματάς», περιστρέφεται γύρω από τέσσερις (4) κύριους άξονες, ως εξής:

 1. Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακού κελύφους και συνοδές οικοδομικές εργασίες: Προβλέπεται η υλοποίηση των κάτωθι ενεργειακών παρεμβάσεων:
  • Αντικατάσταση κουφωμάτων
  • Τοποθέτηση θερμομόνωσης (οροφή και τοιχοποιία)
 1. Ενεργειακή αναβάθμιση των Η/Μ εγκαταστάσεων: Προβλέπεται η υλοποίηση των κάτωθι ενεργειακών παρεμβάσεων:
  • Εγκατάσταση συστήματος VRV (Ψ/Θ & Αερισμός / Εξαερισμός)
  • Εγκατάσταση φωτιστικών τεχνολογίας LED
  • Εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών για ΖΝΧ
  • Αντικατάσταση και συντήρηση ΚΚΜ
  • Εγκατάσταση αυτοματισμών για αναβάθμιση κατηγορίας αυτοματισμών (Σύστημα Διαχείρισης Κτιρίου ‐ BMS)
 2. Αξιοποίηση ΑΠΕ: Εγκατάσταση Φ/Β συστήματος στην οροφή του κτηρίου.
 3. Αντικατάσταση ενεργοβόρου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

Η πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. « Ε.Π. ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ “Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ”

 Το έργο αφορά σε:

 • Προμήθεια ενός Μαγνητικού Τομογράφου 1,5 Tesla για τις διαγνωστικές ανάγκες των κλινικών κατά κύριο λόγο και δευτερευόντως των εξωτερικών ασθενών. Ο Μαγνητικός Τομογράφος εγκαταστάθηκε και λειτουργεί στο υπόγειο του κτιρίου “Νέα Πτέρυγα”. Η μαγνητική θωράκιση του χώρου, η κατασκευή ενός κλωβού RF, καθώς και η προμήθεια ενός εγχυτή σύγχρονης τεχνολογίας και παραγωγής, κατάλληλος για τον συγκεκριμένο μαγνητικό τομογράφο, περιλαμβάνονται στο υποέργο.
 • Προμήθεια ενός υπερσύγχρονου Έγχρωμου 3D Yπερηχοτομογράφου, πολύτιμο βοήθημα στη διάγνωση των εξεταζόμενων στην Καρδιολογική Κλινική και των εξωτερικών ασθενών. Ο υπερηχογράφος είναι σύγχρονης τεχνολογίας για τρισδιάστατη ογκομετρική διαθωρακική και τρισδιάστατη ογκομετρική διοισοφάγεια απεικόνιση. Επιπλέον, ο υπερηχοτομογράφος είναι κατάλληλος για την υπερηχογραφική καρδιολογική διερεύνηση ενηλίκων.

Η πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου έχει ολοκληρωθεί και διανύουμε τον χρόνο της εγγύησης του εξοπλισμού για την ολοκλήρωση της πράξης.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID‐1 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 Η προτεινόμενη πράξη αφορά την ενίσχυση και στήριξη του Γ.Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας» με πρόσληψη ειδικευμένου και λοιπού ανθρώπινου δυναμικού του τομέα υγείας και εντάσσεται στο Εθνικό Σχέδιο του Υπ. Υγείας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της επιδημικής κρίσης της COVID‐19. Πλαισιώνεται θεσμικά από Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 46/Α/3‐4‐2020) με τον οποίο κυρώθηκαν οι Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) της 11.03.2020 (ΦΕΚ55/Α/11‐03‐2020) και της 14‐3‐2020 (ΦΕΚ 64/Α/14‐3‐ 2020) καθώς και με τις πρωτοβουλίες της ΕΕ όσον αφορά ειδικά μέτρα για κινητοποίηση επενδύσεων για την αντιμετώπιση της επιδημικής έκρηξης της COVID‐19.

Υλοποιείται με πρόσληψη επικουρικού προσωπικού για διάστημα ως 24 μηνών για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της επιδημίας του κορωνοϊού SARS‐CoV‐2.

Η δράση αποσκοπεί στην λειτουργική ετοιμότητα και ανθεκτικότητα του συστήματος υγείας στο πλαίσιο της υγειονομικής κρίσης λόγω COVID‐19 μέσω αύξησης του προσωπικού για την ικανοποίηση αναγκών:

 • άμεσης λειτουργικής αναδιάταξης μονάδων και κλινικών εντός των υφιστάμενων υποδομών με προσαρμογές για να ενισχυθούν σημαντικά οι ειδικές κλίνες ΜΕΘ και ΜΑΦ με αύξηση του υπηρετούντος προσωπικού
 • εφαρμογής των πρωτοκόλλων διαλογής, έγκαιρης ανίχνευσης και διαχείρισης ενδεχόμενων κρουσμάτων κορωνοϊού (Covid‐19), καταρχήν στα νοσοκομεία και στα Κέντρα Υγείας αναφοράς στην ασφαλή διακομιδή των κρουσμάτων και στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των περιστατικών που χρήζουν νοσηλείας, στην δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια φροντίδα υγείας.
 • παροχής υπηρεσιών υγείας και καλύτερης εξυπηρέτησης των ασθενών με χρόνια νοσήματα ή οξεία νόσο που δεν αφορά μόνο σε λοίμωξη του αναπνευστικού.
 • ενίσχυσης της αντοχής του υπηρετούντος δυναμικού και της δυνατότητας αναπλήρωσής του σε περιπτώσεις άσκησης δικαιώματος άδειας ειδικού σκοπού, σε περιπτώσεις καραντίνας και για την αποτροπή της επαγγελματικής εξουθένωσης. Τα παραπάνω απαιτούν ευρύ φάσμα ειδικοτήτων, όλων που εμπλέκονται στην επιχειρησιακή λειτουργία των Μονάδων και Φορέων Υγείας.

Η πρόσληψη του προσωπικού γίνεται με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο επικουρικού προσωπικού, όπως διαμορφώθηκε και επεκτάθηκε σε νέους φορείς με τις ΠΝΠ και σύμφωνα με τους καταλόγους όπως αυτοί καταρτίζονται και τηρούνται από Υ.Υ. και ΥΠΕ. Οι προσλήψεις πραγματοποιούνται με συμβάσεις εργασίας ΙΔΟΧ. Το προσλαμβανόμενο προσωπικό αμείβεται σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές διατάξεις. Το επικουρικό προσωπικό που έχει ήδη αναλάβει υπηρεσία χρηματοδοτήθηκε αρχικά από ειδική επιχορήγηση του ΓΛΚ ή ιδίους πόρους και στη συνέχεια από Εθνικό Σκέλος ΠΔΕ του Υ.Y. (ΣΑ091) μέχρι έναρξη συγχρηματοδότησης από ΣΑΕΠ. Ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας για συγχρηματοδότηση από ΕΚΤ είναι η 1‐2‐2020 και λήξης η 31‐12‐2023.

Η πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014‐2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.