2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΚΛΗΤΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΑΒR» KAI ΕΝΟΣ «ΒΙΝΤΕΟΝΥΣΤΑΓΜΟΓΡΑΦΟΥ VNG».

Το Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 9/29-5-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΓΚΖ46906Λ-ΙΙΓ) προβαίνει στην ανάρτηση προς 2η δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου: www.agandreashosp.gr του υπ’ αριθμ. πρωτ. 26337/18-7-2019 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια ενός «Συστήματος Προκλητών Δυναμικών ABR» και ενός «Βιντεονυσταμογράφου VNG» Προϋπολογισμός: 20.000€ χωρίς ΦΠΑ Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι Πέμπτη ημέρα 25/7/2019 και ώρα 14:00μμ στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 7:30 π.μ έως 14:30 μ.μ στο Γραφείο Προμηθειών. Τηλ. 2610-227-872, κ. Γεωργιάδης.

Tεχνικές προδιαγραφές : 2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΚΛΗΤΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΑΒR» KAI ΕΝΟΣ «ΒΙΝΤΕΟΝΥΣΤΑΓΜΟΓΡΑΦΟΥ VNG».

Scroll to Top