Β’ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της αριθμ. 506/03-03-20 με ΑΔΑ:ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφαση Διοικητή, προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του   www.agandreashosp.gr  προς Β΄δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο  την προμήθεια: «Αναλωσίμων υλικών Ουρολογικής Κλινικής »   του Νοσοκομείου μας. Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι την 02/03/2022  ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00μμ  diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά  από 07:30 π.μ έως 15:00 μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ. 2613-601896 : 2679_25-01-22

Scroll to Top