ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣ 1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ για την προμήθεια «Σετ συλλογής αίματος υπό κενό»

Το Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 506/3-3-2020 απόφασης Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΨΨΒΠ46906Λ-56Β) προβαίνει στην ανάρτηση προς δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου:  www.agandreashosp.gr  του υπ’ αριθμ. πρωτ. 33209/25-8-2021 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια «Σετ συλλογής αίματος υπό κενό». Προϋπολογισμός: 52.716,12€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 1/9/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00μμ  στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 8:00π.μ έως 14:00μ.μ στο Τμήμα Προμηθειών. Τηλ. 2613-601-852:  3209 25-8-2021 Σετ Συλλογής Αίματος

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 14-9-2021

  1. ΕΠΙΣΤΟΛΗ EUROSUP ΜΟΝ. ΙΚΕ 
  2. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΝΟΡΑΣΙΣ Α.Ε.
Scroll to Top