Διακήρυξη: 9 / 2020

Δημόσιος Συνοπτικός Διαγωνισμός Για την προμήθεια ενός «Συστήματος Προκλητών Δυναμικών ABR», Προϋπολογισμού 13.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και ενός «Βιντεονυσταγμογράφου VNG», προϋπολογισμού 7.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α Κριτήριο ανάθεσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 18283

Scroll to Top