ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

∆ιακήρυξη Αριθµ.: 6 / 2015 : ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  για το Γενικού Νοσοκοµείου Πατρών µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιµής :  ΕΝΟΣ (1) ΕΝ∆ΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΓΙΑ ΩΡΛ 

Scroll to Top