ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 2/ 2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «Αντικατάσταση των συστημάτων κατάσβεσης του Φαρμακείου και της Κεντρικής Αποθήκης του Γ.Ν. Πατρών- ο Άγιος Ανδρέας, για εναρμόνιση με την κείμενη νομοθεσία».

«Αντικατάσταση των συστημάτων κατάσβεσης του Φαρμακείου και της Κεντρικής Αποθήκης του Γ.Ν. Πατρών- ο Άγιος Ανδρέας, για εναρμόνιση με την κείμενη νομοθεσία».Προϋπολογισμός: 64.112,90€ χωρίς ΦΠΑ ήτοι 79.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 183071 : 5501_13-02-2023

Scroll to Top