ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1061/2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Για την ανάδειξη Αναδόχου για την «Υπηρεσία Τηλεφωνικών Ραντεβού» απευθυνόμενου κατ’ αποκλειστικότητα σε Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης του άρθρου 12 του Ν. 2716/1999 (Α΄ 96) δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 20 παρ. 1 (β), 2 και 3 του Ν. 4412/2016

Ανάρτηση της Διακήρυξης για την ανάδειξη Αναδόχου για την «Υπηρεσία Τηλεφωνικών Ραντεβού» απευθυνόμενη κατ’ αποκλειστικότητα σε  Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης του άρθρου 12 του Ν. 2716/1999 (Α΄ 96) δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 20  παρ. 1 (β), 2  και 3 του Ν. 4412/2016.  7044_23-02-2023

Scroll to Top