ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΛΥΘΡΟΝΑΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της αριθμ. 506/03-03-20 με ΑΔΑ:ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφαση Διοικητή, προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του    www.agandreashosp.gr  προς δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο  την προμήθεια:«MIAΣ ΠΟΛΥΘΡΟΝΑΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ»  του Νοσοκομείου μας. Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι την 25/08/2021  ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00μμ  diabouleysi@agandreashosp.gr  Πληροφορίες δίδονται καθημερινά  από 07:30 π.μ έως 15:00 μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ. 2613-601871: 32418 17-08-2021 Τεχνικές προδιαγραφές

Scroll to Top