ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ (ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΑΚΤΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΩΝ) ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ CPV: 79511000-9 » για διάστηµα δύο (02) µηνών ήτοι από 04-06-2020 έως 03-08-2020 προϋπολογισµού 12.677,08 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 19538

 

Scroll to Top