ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Υποβολή Οικονοµικής Προσφοράς για την Ανάθεση των «Υπηρεσιών Συλλογής-∆ιακοµιδή Νοσοκοµειακών Αποβλήτων Υγειονοµικών Μονάδων Γ.Ν.Πατρών Προϋπολογισµού 24.795,66€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., µε κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιµής. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Scroll to Top