ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με έρευνα αγοράς για την προμήθεια μιας «Φυγοκέντρου μέχρι 30 θέσεων για την κάλυψη των αναγκών του Εργαστηρίου Πυρηνικής Ιατρικής» ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: H πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 12.500,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. : 36071-23.09.22

Scroll to Top