ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με έρευνα αγοράς για την προμήθεια «Ενδοσκοπίων για την ΩΡΛ Κλινική»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με έρευνα αγοράς για την προμήθεια «Ενδοσκοπίων για την ΩΡΛ Κλινική», προϋπολογισμού 13.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής : 22682 _16-06-2022

Scroll to Top