« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΥΓΡΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ »

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της αριθμ.834/10-12-15 με ΑΔΑ ΩΠΦ046906Λ-8ΨΙ απόφαση Διοκητή, προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr προς δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΥΓΡΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ» στο Νοσοκομείου μας. Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι την 10/09/2019 ημέρα Τρίτη diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 7:30 π.μ έως 15:00 μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ. 2613-601854

Tεχνικές προδιαγραφές : « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΥΓΡΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ »

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (10/10/2019)

1. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν. ΑΕ

2. ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ & ΥΓΕΙΑ ΑΕ

Scroll to Top