«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ FLOSWITCH»

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της αριθμ.834/10-12-15 με ΑΔΑ ΩΠΦ046906Λ-8ΨΙ απόφαση Διοκητή, προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr προς δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια: «ΑΡΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ FLOSWITCH» στο Νοσοκομείου μας. Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι την 12/09/2018 ημέρα Τετάρτη diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 7:30 π.μ έως 15:00 μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ. 2613-601854

Τεχνικές Προδιαγραφές: ΑΡΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ FLOSWITCH

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (15-10-2018)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 1

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 2

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 3

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 4

Scroll to Top