ΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ B ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΟY ΕΝΖΥΜΑΤΙΚΟY ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟY ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΧΕΡΙ KAI ΕΝΖΥΜΑΤΙΚΟY ΑΦΡΟY ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΥΛΟΕΙΔΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΡΟΦΗΣΕΩN ( ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑ ).»

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της αρ. 506/03-03-20 με ΑΔΑ ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφασης Διοικητή, προβαίνει στην ανάρτηση προς  β΄ δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr, των  τεχνικών προδιαγραφών με αντικείμενο: «ΑΝΑΡΤΗΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  ΠΡΟΣ B ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΓΡΟY ΕΝΖΥΜΑΤΙΚΟΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ  ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ  ΣΤΟ  ΧΕΡΙ  KAI ΕΝΖΥΜΑΤΙΚΟY ΑΦΡΟY ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΥΛΟΕΙΔΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΡΟΦΗΣΕΩN ( ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑ ).» Προϋπολογισμός:  € 2.740,40 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 08/03/2024 ημέρα  Πέμπτη  και ώρα 14.30 diabouleysi@agandreashosp.gr. Πληροφορίες δίνονται καθημερινά από 8:30π.μ. έως 14:00μ.μ στο Τμ. Προμηθειών Τηλ.2613-601854: 9978_01-03-24

Scroll to Top