«ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ».

Το Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 2/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6ΥΑΒ46906Λ-ΝΛΘ) προβαίνει στην ανάρτηση προς διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου: www.agandreashosp.gr του υπ’ αριθμ. πρωτ. 22105/19-6-2019 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια ενός «Μηχανήματος μέτρησης – παρακολούθησης αιμοδυναμικών παραμέτρων με συνδυαστικές μεθόδους».

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

«Monitor αιμοδυναμικών παραμέτρων και πρόβλεψης υπότασης, σύγχρονης τεχνολογίας το οποίο να παρέχει έγκαιρη προειδοποίηση για επικείμενα υποτασικά επεισόδια μέσω της απεικόνισης εξειδικευμένων παραμέτρων».

Προϋπολογισμός: 20.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι Πέμπτη ημέρα 27/6/2019 και ώρα 14:00μμ στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 7:30 π.μ έως 14:30 μ.μ στο Γραφείο Προμηθειών. Τηλ. 2610-227-872, κ. Γεωργιάδης.

Τεχνικές προδιαγραφές : «ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ».

 

Scroll to Top