ΘΕΜΑ: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 3ΗΣ ΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας», μετά την ολοκλήρωση της 2ης φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης, των υπ’ αρ. 11930/27-03-2023 σχολίων που υπεβλήθησαν και κατόπιν του υπ’ αριθμ.: 14465/10-04-2023 Πρακτικού που συντάχθηκε από την Επιτροπή Τεχνικών Προδιαγραφών (η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αρ. 2η/12-01-2023 Απόφαση Δ.Σ. με ΑΔΑ: 6ΑΜ546906Λ-Ε0Σ) για την προμήθεια Αντιδραστηρίων με συνοδό εξοπλισμό για το Τοξικολογικό Εργαστήριο του Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ «Ο Άγιος Ανδρέας» καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να επισκεφτεί τον ιστότοπο του ΕΣΗΔΗΣ στην ιστοσελίδα των «Διαβουλεύσεων» (http://www.eprocurement.gov.gr) και να συμμετάσχει στην 3η Δημόσια Διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια του ανωτέρω είδους. Οι παρατηρήσεις των ενδιαφερόμενων φορέων υποβάλλονται απευθείας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ με την επιλογή «Καταχώρηση Σχολίου». Επιπρόσθετα, το υπ’ αρ. 14465/10-04-2023 Πρακτικό Τεχνικών Προδιαγραφών θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Γ.Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας» (https://www.agandreashosp.gr/). Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση της παρούσας ανακοίνωσης στον ιστότοπο του ΕΣΗΔΗΣ. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και να επισημάνουν τους όρους των προδιαγραφών που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τον διαγωνισμό και να δημιουργήσουν ενστάσεις ή ερωτήματα κατά την χρονική περίοδο από την δημοσίευση ως την αποσφράγιση των προσφορών.Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχτεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας όμως ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας : 14465_10-04-2023

Scroll to Top