ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 30/2010

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια “ΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ” με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή από οικονομικής άποψης προσφορά

Scroll to Top