Διακήρυξη : 42/2021

Προμήθεια μιας «Φυγόκεντρου για το Αιματολογικό Εργαστήριο» Προϋπολογισμός: 9.200,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 42/2021  

Διευκρίνηση :  Οι οικονομικοί φορείς συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ), ακολουθώντας την διαδρομή: Εθνικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ): http://www.eprocurement.gov.gr → Promitheus ESPDint – ηλεκτρονικές υπηρεσίες eΕΕΕΣ-eΤΕΥΔ → Πρόσβαση χρηστών στην εφαρμογή Promitheus ESPDint: https://espdint.eprocurement.gov.gr/

Scroll to Top