Β’ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΝΟΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ <<Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ>>

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της αριθμ. 506/03-03-20 με ΑΔΑ:ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφαση Διοικητή, προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr προς Β’ δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια: «ΕΝΟΣ (1) ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ» του Νοσοκομείου μας.Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι την 14/06/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00μμ diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 07:30 π.μ έως 15:00 μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ. 2613-601896

Τεχνικές Προδιαγραφές: ΕΝΟΣ (1) ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

Scroll to Top