Α’ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΛΓΑΙΣΘΗΣΙΑΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της αριθμ. 506/03-03-20 με ΑΔΑ:ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφασης Διοικητή, προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του  www.agandreashosp.gr  προς Α’ δημόσια διαβούλευση των αριθμ. πρωτ. 44505/15-11-22 τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια: ”Αισθητήρων μέτρησης αλγαισθησίας  του Νοσοκομείου μας. Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι την 24/11/2022  ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30μμ  diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά  από 07:30 π.μ έως 15:00 μ.μ στο Τμήμα Προμηθειών Τηλ. 2613-601896 : 44505_15_11_22

Scroll to Top