ΑΝΑΡΤΗΣΗ TΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ για την προμήθεια «Σετ συλλογής αίματος υπό κενό του Αιματολογικού Εργαστηρίου»

Το Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 506/3-3-2020 απόφασης Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΨΨΒΠ46906Λ-56Β) προβαίνει στην ανάρτηση προς δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου: www.agandreashosp.gr , του υπ’ αριθμ. πρωτ. 10910/20-3-2020 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια «Σετ συλλογής αίματος υπό κενό του Αιματολογικού Εργαστηρίου»: Προϋπολογισμός: 49.738,88€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 31/3/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00μμ στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.grΠληροφορίες δίδονται καθημερινά από 8:00 π.μ έως 14:00 μ.μ στο Γραφείο Προμηθειών, Τηλ. 2613-601-872.

Τεχνικές Προδιαγραφές: Σετ συλλογής αίματος υπό κενό του Αιματολογικού Εργαστηρίου

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (31/3/20)

ΕΝΟΡΑΣΙΣ

Scroll to Top