ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Ανακατασκευή υπερυψωμένου στηθαίου στην δυτική πλευρά του διωρόφου τμήματος του κεντρικού κτιρίου του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών – ο Άγιος Ανδρέας».

Το Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 703/16-10-2017 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΟΤΦ46906Λ-ΨΒ1) προβαίνει στην ανάρτηση προς δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου: www.agandreashosp.gr του υπ’ αριθμ. πρωτ. 19245/23-5-2019 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την «Ανακατασκευή υπερυψωμένου στηθαίου στην δυτική πλευρά του διωρόφου τμήματος του κεντρικού κτιρίου του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών – ο Άγιος Ανδρέας». Προϋπολογισμός: 65.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 28/2/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00πμ στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 8:00 π.μ έως 14:00 μ.μ στο Γραφείο Προμηθειών. Τηλ. 2613-601-872.

Τεχνικές Προδιαγραφές: Ανακατασκευή υπερυψωμένου στηθαίου

Scroll to Top