ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ 2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ (Αριθμ. πρωτ. 26984-14.6.2024)

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ 2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ «ΠΛΗΡΟΥΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ UNIT».

Το Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» προβαίνει στην ανάρτηση προς 2η δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου: www.agandreashosp.gr του υπ’ αριθμ. πρωτ. 26984/14-6-2024 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών της διαγωνιστικής διαδικασίας με αντικείμενο την προμήθεια ενός «Πλήρους Οδοντιατρικού Unit». Προϋπολογισμός: 20.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 21/6/2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00μμ  στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 9:00 π.μ έως 14:00 μ.μ στο Τμήμα Προμηθειών. Τηλ. 2613-601-852, κ. Γεωργιάδης. :26984_14.6.2024

Scroll to Top