ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ B’ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤHN ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΙ

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της αρ. 506/03-03-20 με ΑΔΑ ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφασης Διοικητή, προβαίνει στην ανάρτηση προς 2η δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr , των τεχνικών προδιαγραφών για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια διαθερμίας για τα ΤΕΙ. Προϋπολογισμός €4.000,00 συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ. Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 18-05-2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.30. Πληροφορίες δίνονται καθημερινά από 8:30π.μ. έως 14:30μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ.2613-601854. : 15860-20-04-2022

Scroll to Top