ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ B’ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤHN ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της αρ. 506/03-03-20 με ΑΔΑ ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφασης Διοικητή, προβαίνει στην ανάρτηση προς 2η δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr , των τεχνικών προδιαγραφών για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια ξενοδοχειακού εξοπλισμού της ΜΜΑ. Προϋπολογισμός € 22.750,00. Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 31-03-2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.30 diabouleysi@agandreashosp.gr. Πληροφορίες δίνονται καθημερινά από 10:00π.μ. έως 14:30μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ.2613-601854. : 9914_14-03-2022

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (01/04/2022)

  1. ΨΗΛΙΑΚΟΣ
Scroll to Top