ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ Β ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΟΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΥΣΙΜΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της αρ. 506/03-03-20 με ΑΔΑ ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφασης Διοικητή, προβαίνει στην ανάρτηση προς  Β δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr , των  τεχνικών προδιαγραφών με αντικείμενο: «ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣ Β ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΟΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΥΣΙΜΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ». Προϋπολογισμός: €3.500,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 22-11-2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.30 diabouleysi@agandreashosp.gr .Πληροφορίες δίνονται καθημερινά από 8:30π.μ. έως 14:00μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ.2613-601854: 44047_11-11-22

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (28/11/2022)

  1. Π.ΚΟΣΜΙΔΗΣ
Scroll to Top