ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ «Ανακατασκευή υπερυψωμένου στηθαίου στη δυτική πλευρά του διώροφου τμήματος του κεντρικού κτιρίου του ΓΝΠ ο Άγιος Ανδρέας»

Το Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 506/3-3-2020 απόφασης Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΨΨΒΠ46906Λ-56Β) προβαίνει στην ανάρτηση προς δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου: www.agandreashosp.gr του υπ’ αριθμ. πρωτ. 34148/10-9-2020 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού «Ανακατασκευή υπερυψωμένου στηθαίου στη δυτική πλευρά του διώροφου τμήματος του κεντρικού κτιρίου του ΓΝΠ ο Άγιος Ανδρέας». Προϋπολογισμός: 65.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 23/9/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00μμ στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 8:00 π.μ έως 14:00 μ.μ στο Τμήμα Προμηθειών. Τηλ. 2613-601-852

Τεχνικές Προδιαγραφές: Ανακατασκευή υπερυψωμένου στηθαίου

Scroll to Top