ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ «Προμήθεια ενός ψυγειοκαταψύκτη, εργαστηριακού τύπου για τις ανάγκες της ΜΕΘ».

Το Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 963/27-5-2019 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6ΒΗΧ46906Λ-ΣΕΥ) προβαίνει στην ανάρτηση προς δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου: www.agandreashosp.gr του υπ’ αριθμ. πρωτ. 4745/7-2-2020 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την «Προμήθεια ενός ψυγειοκαταψύκτη, εργαστηριακού τύπου για τις ανάγκες της ΜΕΘ». Προϋπολογισμός: 3.150,00€ χωρίς ΦΠΑ ήτοι 3.906,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 27/2/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00μμ στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.gr. Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 8:00 π.μ έως 14:00 μ.μ στο Γραφείο Προμηθειών. Τηλ. 2613-601-872.

Τεχνικές Προδιαγραφές:Προμήθεια ενός ψυγειοκαταψύκτη

Scroll to Top