ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ, CPV 50750000-7

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της αρ. 506/03-03-20 με ΑΔΑ ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφασης Διοικητή, προβαίνει στην ανάρτηση προς δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr των τεχνικών προδιαγραφών με αντικείμενο τις Υπηρεσίες Συντήρησης Ανελκυστήρων με Ανταλλακτικά και CPV 50750000-7. Προϋπολογισμός: 25.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 25-11-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.30 diabouleysi@agandreashosp.gr . Πληροφορίες δίνονται καθημερινά από 7:30π.μ. έως 15:00μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ. 2613-601872

Τεχνικές Προδιαγραφές: Υπηρεσίες Συντήρησης Ανελκυστήρων με Ανταλλακτικά

Scroll to Top