ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ  ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΩΡΛ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας » σε συνέχεια της αρ. 506/03-03-20 με ΑΔΑ ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφασης  Διοικητή, προβαίνει στην ανάρτηση προς  δημόσια διαβούλευση  στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr των τεχνικών προδιαγραφών με αντικείμενο την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΩΡΛ ΚΛΙΝΙΚΗΣ. Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 20-07-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.30 στο diabouleysi@agandreashosp.gr . Πληροφορίες δίνονται καθημερινά από 8:00π.μ. έως 15:00μ.μ. στο Γρ. Προμηθειών Τηλ.2610-227896

Τεχνικές Προδιαγραφές: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΩΡΛ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

Scroll to Top