ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ 2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΣΘΕΝΩΝ & ΜΟΛΥΒΔΟΣ) ΤΟΥ Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ» Αρ. Πρωτ.: 26565

Το Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 17Η/22-02-2024 Θ. 2ο  Απόφασης  Δ.Σ. του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: 6ΧΠ946906Λ-6ΡΠ), προβαίνει στην ανάρτηση προς 2η δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου:  www.agandreashosp.gr  του υπ’ αριθμ. : 26565/12-06-2024 με θέμα «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΣΘΕΝΩΝ & ΜΟΛΥΒΔΟΣ)   ΤΟΥ Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ» Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι  19/06/2024 ημέρα  ΤΕΤΑΡΤΗ  και ώρα 10:00  στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.gr.Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 8:00 π.μ έως 15:00 μ.μ στο Τμήμα Προμηθειών. Τηλ. 2613601952 : 26565_ 12-06-2024

Scroll to Top