ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ 2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ “ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΓΡΑΜΜΙΚΟΙ ΑΠΟ ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 2mm ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ (ΜΗΚΟΣ ΣΕ ΜΕΤΡΑ)” ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 40,00 € /μέτρο πλέον ΦΠΑ

Το Γ.Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 506/3-3-2020 απόφασης  Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΨΨΒΠ46906Λ-56Β), προβαίνει στην ανάρτηση προς 2η δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου: www.agandreashosp.gr (1)  του υπ’ αριθμ. πρωτ. 44454/15-11 2022__Αναφορά Επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια υγειονομικού υλικού “ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΓΡΑΜΜΙΚΟΙ ΑΠΟ ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 2mm ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ (ΜΗΚΟΣ ΣΕ ΜΕΤΡΑ)” για τις ανάγκες του Ακτινοθεραπευτικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών. Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 21/11/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.gr. Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 8:00 π.μ έως 14:00 μ.μ στο Τμήμα Προμηθειών. Τηλ. 2613601872.: 44454_15-11-2022

Scroll to Top