ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ 2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (5) ΠΟΔΙΩΝ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ” ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.250,00 € ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α., ΗΤΟΙ 2.790,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Το Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 506/3-3-2020 απόφασης  Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΨΨΒΠ46906Λ-56Β), προβαίνει στην ανάρτηση προς 2η δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου: www.agandreashosp.gr (1)  του υπ’ αριθμ. πρωτ. 40560/18-10-2022__Αναφορά Επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προϋπολογισμού σχετικά για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (5) ΠΟΔΙΩΝ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ”. Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 31/10/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.gr. Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 8:00 π.μ έως 14:00 μ.μ στο Τμήμα Προμηθειών. Τηλ. 2613601872. : 40560_18-10-2022

Scroll to Top