ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ 2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΚΙΝΗΤΗΡΑ – ΕΠΩΑΣΤΗΡΑ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ    ΓΙΑ ΤΗΝ  Υ. ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΠΑΤΡΩΝ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 20.000€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Το Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 506/3-3-2020 απόφασης  Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΨΨΒΠ46906Λ-56Β), προβαίνει στην ανάρτηση προς 2η δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου:  www.agandreashosp.gr του υπ’ αριθμ. πρωτ. 37740/30-09-2022  πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΚΙΝΗΤΗΡΑ – ΕΠΩΑΣΤΗΡΑ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ    ΓΙΑ ΤΗΝ  Υ. ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΠΑΤΡΩΝ». Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 06/10/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00μμ στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 8:00 π.μ έως 14:00 μ.μ στο Τμήμα Προμηθειών. Τηλ. 2613-601-872. : 37740_30-9-22

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (30/09/2022)

 

Scroll to Top