ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ 2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ «ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΟΥ FHD» Προϋπολογισμός: 99.200€ με ΦΠΑ

Το Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 506/3-3-2020 απόφασης Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΨΨΒΠ46906Λ-56Β), προβαίνει στην ανάρτηση προς 2η δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου: www.agandreashosp.gr του υπ’ αριθμ. πρωτ. 13647/7-4-2021 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ενός «Πλήρους συστήματος βρογχοσκοπίου FHD».Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 13/4/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00μμ στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 8:00 π.μ έως 14:00 μ.μ στο Τμήμα Προμηθειών. Τηλ. 2613-601-852.

Τεχνικές Προδιαγραφές : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ «ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΟΥ FHD»

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (14-04-2021)

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΕ

Scroll to Top