ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ 2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ LASER ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

Το Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 506/3-3-2020 απόφασης Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΨΨΒΠ46906Λ-56Β) προβαίνει στην ανάρτηση προς 2η δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου: www.agandreashosp.gr του υπ’ αριθμ. πρωτ. 29552/3-8-2020 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια μιας «Συσκευής Laser για την διενέργεια ενδοσκοπικών επεμβάσεων». Προϋπολογισμός: 55.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 8/9/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00μμ στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 8:00 π.μ έως 14:00 μ.μ στο Γραφείο Προμηθειών. Τηλ. 2613-601-852 και 2613-601-872.

Τεχνικές Προδιαγραφές: Συσκευής Laser για την διενέργεια ενδοσκοπικών επεμβάσεων

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (14-09-2020)

ΠΡΩΤΟN

Scroll to Top