ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ 1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ «ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ»

Το Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 506/3-3-2020 απόφασης  Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΨΨΒΠ46906Λ-56Β), προβαίνει στην ανάρτηση προς 1η δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου:  www.agandreashosp.gr   του υπ’ αριθμ. πρωτ. 11468-23.3.2022 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια μιας «Τροχήλατης Χειρουργικής Τράπεζας». ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 80.000,00 € ΜΕ ΦΠΑ 24% Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 5/4/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00μμ στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 8:00 π.μ έως 14:00 μ.μ στο Τμήμα Προμηθειών. Τηλ. 2613-601-852. :11468-23.3.2022

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (29/04/2022)

  1. MEDIC PLAN
  2. ΠΝΟΗ ΑΕ
Scroll to Top