ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ 1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΛΗΡΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΩΡΛ, ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΚΑΡΕΚΛΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ, ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ, ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΗ-ΔΙΠΟΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΩΡΛ»

Το Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 506/3-3-2020 απόφασης  Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΨΨΒΠ46906Λ-56Β), προβαίνει στην ανάρτηση προς 1η δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου:  www.agandreashosp.gr του υπ’ αριθμ. πρωτ. 30242/29-7-2021 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «Πλήρους Μονάδας ΩΡΛ, με εξεταστική καρέκλα ασθενούς, κάθισμα εξέτασης, μονοπολική – διπολική διαθερμία για χρήση ΩΡΛ». Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 27/9/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00μμ  στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 8:00 π.μ έως 14:00 μ.μ στο Τμήμα Προμηθειών. Τηλ. 2613-601-852.  : Αριθμ. πρωτ.: 30242/29-7-2021

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ:

MEDICAL LITE 

 

Scroll to Top