ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ 1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ «ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΥ (ΚΡΥΣΤΑΤΗ)» Προϋπολογισμός: 35.000,00€ με ΦΠΑ

Το Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 506/3-3-2020 απόφασης Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΨΨΒΠ46906Λ-56Β), προβαίνει στην ανάρτηση προς 1η δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου: www.agandreashosp.gr του υπ’ αριθμ. πρωτ. 1840/19-1-2021 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ενός «Ψυκτικού μικροτόμου (κρυοστάτη)». Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 26/1/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00μμ στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 8:00 π.μ έως 14:00 μ.μ στο Τμήμα Προμηθειών. Τηλ. 2613-601-852

Τεχνικές Προδιαγραφές: Ψυκτικού μικροτόμου (κρυοστάτη)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (28-01-2021)

ΒΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕ

ΔΕΡΒΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΑΕ

Scroll to Top