ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της αρ. 506/03-03-20 με ΑΔΑ ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφασης Διοικητή, προβαίνει στην ανάρτηση προς δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr , των τεχνικών προδιαγραφών με αντικείμενο: «ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ ».Προϋπολογισμός: €26.640,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 28-04-2021 ημέρα Μ. Τετάρτη και ώρα 14.30 diabouleysi@agandreashosp.gr .Πληροφορίες δίνονται καθημερινά από 8:30π.μ. έως 14:00μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ.2613-601872-854.

Τεχνικές Προδιαγραφές:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ

Scroll to Top