ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ B΄ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ «ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: α) ΔΟΣΙΜΕΤΡΗΣΗΣ, β) ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ, γ) ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ, ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΤΟΥ ΓΝΠ.»

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της αρ.506/03-03-2020 με ΑΔΑ : ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφαση Διοικητή , προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr προς B΄διαβούλευση των υπ αριθμό. 17315/05-05-2021 τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια: «ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: α) ΔΟΣΙΜΕΤΡΗΣΗΣ, β) ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ, γ) ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ, ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ» στο Νοσοκομείο μας. Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν 04-06-2021 την ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ diabouleysi@agandreashosp.gr .Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 7:30 π.μ έως 15:00 μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ. 2613-601952

Τεχνικές Προδιαγραφές: ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: α) ΔΟΣΙΜΕΤΡΗΣΗΣ, β) ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ, γ) ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ, ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

Scroll to Top