ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ 2 η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΗΣ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΟ ΖΥΓΟ»

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 21/2018 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΕ4Ξ46906Λ-77Σ) προβαίνει στην ανάρτηση προς 2η διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου: www.agandreashosp.gr του υπ’ αριθμ. πρωτ. 20230/11-6-2018 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια «Νοσηλευτικής κλίνης με ψηφιακό ζυγό». Τεμάχια: δύο (2). Προϋπολογισμός: 6.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι 14.880,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι την Δευτέρα 18/6/2018 και ώρα 14:00μμ στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 7:30 π.μ έως 14:30 μ.μ στο Γραφείο Προμηθειών. Τηλ. 2610-227-872, κ. Γεωργιάδης.

Τεχνικές Προδιαγραφές: Νοσηλευτικής κλίνης με ψηφιακό ζυγό

1. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ENAMED ΜΕΠΕ

2. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ MEDIC PLAN

Scroll to Top