ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ 2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΝΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ»

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 19/2018 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 7ΤΘ746906Λ-234) προβαίνει στην ανάρτηση προς 2η διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου: www.agandreashosp.gr του υπ’ αριθμ. πρωτ. 23976/9-7-2018 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια ενός (1) «Μαγνητικού Τομογράφου». Προϋπολογισμός: 850.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι την Τετάρτη 18 Ιουλίου 2018 και ώρα 14:00μ.μ. στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 7:30 π.μ έως 14:30 μ.μ στο Γραφείο Προμηθειών. Τηλ. 2610-227-872, κ. Γεωργιάδης.

Τεχνικές Προδιαγραφές: Μαγνητικού Τομογράφου

1. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ GE HEALTHCARE AE

2. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ SIEMENS HEALTHCARE ABEE

3. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ PHILIPS AEBE

4. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ BAYER ABEE

Scroll to Top