ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ «Σύστημα κλήσης νοσηλευτικής για τις ανάγκες της πλαστικής χειρουργικής κλινικής του Γ.Ν. Πατρών “Ο Άγιος Ανδρέας”»

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της αρ. 506/03-03-2020 με ΑΔΑ ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφασης Διοικητή, προβαίνει στην ανάρτηση προς δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του  www.agandreashosp.gr  των τεχνικών  προδιαγραφών με αντικείμενο: «Σύστημα κλήσης νοσηλευτικής για τις ανάγκες της πλαστικής χειρουργικής κλινικής του Γ.Ν. Πατρών “Ο Άγιος Ανδρέας”»Προϋπολογισμός :1.300,00€   συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 17-1-2023  ημέρα Τρ’ιτη και ώρα 14.30 diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίνονται καθημερινά από 8:30π.μ. έως 15:00μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ.2613-601873 : 25095_16-06-2023

 

 

 

Scroll to Top