ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 20 ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ Laser ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ Α4 ΚΑΙ 10 ΚΑΙΝΟΥΡΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ Α4 ΣΥΜΒΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΗΔΙΚΑ»

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της 506/03-03-2020 με ΑΔΑ ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφαση Διοικητή , προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα
του www.agandreashosp.gr προς Α΄διαβούλευση των υπ αριθμό. 28380/25-07- 2022 τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια:1. «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 20 ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ Laser ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ Α4 ΚΑΙ 10 ΚΑΙΝΟΥΡΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ Α4 ΣΥΜΒΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΗΔΙΚΑ» στο Νοσοκομείο μας. Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν 08-08-2022 την ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 7:30 π.μ έως 15:00 μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ. 2613-601952 :28380_25-07-2022

Scroll to Top