ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΔΙΑΦΑΝΟΣΚΟΠΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΦΙΛΜ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της 834/10-12-2015 με ΑΔΑ ΩΠΦ046906Λ-8ΨΙ απόφαση Διοικητή , προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr προς διαβούλευση των υπ αριθμό. 17011/17-05-2018 τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια: ΕΝΟΣ ΔΙΑΦΑΝΟΣΚΟΠΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΦΙΛΜ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ στο Νοσοκομείου μας. Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι την 29-05-2018 ημέρα ΤΡΙΤΗ diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 7:30 π.μ έως 15:00 μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ. 2613-601854

Τεχνικές Προδιαγραφές: ΕΝΟΣ ΔΙΑΦΑΝΟΣΚΟΠΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΦΙΛΜ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Scroll to Top