ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ «ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΕΣΤ ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ»

Το Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 51/18-12-2019 (θέμα 43ο) απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 7ΖΧΧ46906Λ-ΟΝΩ), προβαίνει στην ανάρτηση προς δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου: www.agandreashosp.gr του υπ’ αριθμ. πρωτ. 1224/15-1-2020 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια ενός «Μηχανήματος για τεστ κοπώσεως για την Καρδιολογική Κλινική». Προϋπολογισμός: 8.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 28/1/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00πμ στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 8:00 π.μ έως 14:00 μ.μ στο Γραφείο Προμηθειών. Τηλ. 2613-601-872, κ. Γεωργιάδης.

Τεχνικές Προδιαγραφές: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ «ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΕΣΤ ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ»

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (29/1/20)

GE HEALTHCARE AE

Scroll to Top